Tegevuspoliitika

Tegevuspoliitika


​​​​​​​Ragn-Sells Eesti grupi tegevuspoliitika juhindub Eesti Vabariigi ja kontserni kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest ning järgib standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ja keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS* nõudeid.

Ragn-Sells Eesti grupp seab eesmärgid lähtudes oma strateegiast ja huvipoolte ootustest ning jälgib nende elluviimisel õiguslikest, klientide ja partnerite nõuetest kinnipidamist.

Ragn-Sells Eesti grupp arendab pidevalt ettevõtte töötajaid ja teenuseid tagamaks klientide rahulolu kasvu pakkudes neile parimaid võimalikke jäätmekäitluslahendusi ning propageerides ühiskonnas keskkonna säästlikku käitumist.

Ragn-Sells Eesti grupp peab oluliseks oma tegevusest tulenevate keskkonda mõjutavate riskide kontrolli all hoidmist, kahjulike mõjude vähendamist ja positiivsete mõjude suurendamist. Selleks määratletakse regulaarselt erinevate tegevuskohtade keskkonnaaspekte ja hinnatakse nende mõju suurust.

Ragn-Sells Eesti grupp töötab pidevalt töötajate töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) alase teadlikkuse tõstmiseks ja panustab tugeva terviseedendamise- ja tööohutuskultuuri arendamisse. Selgitame välja töökeskkonna ohutegurid ja hindame TTO alaseid riske töötajate tervisele ning töövõimele. Töötajad ja nende esindajad on kaasatud TTO alastesse aruteludesse, et järjepidevalt  parendada töötingimusi ja töötajate rahulolu. Tähtsustame TTO alaseid ennetavaid tegevusi panustades ohuolukordade avastamisele ja nende kõrvaldamisele, et ära hoida võimalikke tööõnnetusi.

Ragn-Sells Eesti grupp on võtnud kohustuse teavitada oma tegevusega seotud töökeskkonna ohtudest ja ohutuse tagamiseks vajalikest abinõudest ettevõtteid, partnereid ja teisi huvipooli, kes võivad olla ohustatud meie tegevuse tagajärgedest või viibivad grupi ettevõtete territooriumil ohutsoonis.

Ragn-Sells Eesti grupi töötajad on koolitatud ning pädevad tegutsema hädaolukorras.

* ainult Väätsa Prügila AS-s

EMAS logo
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001