Kvaliteedipoliitika

Kvaliteedipoliitika aastaks 2022

Väätsa Prügila AS on jäätmemajanduse valdkonnas tegutsev organisatsioon. Oma tegevuse edukuse võtmeküsimuseks peab organisatsioon võimaluste loomist klientide soovide maksimaalseks täitmiseks, mis organisatsiooni juhtkonna arvates on võimalik ainult läbi organisatsiooni töötajate ning omanike soovide maksimaalse arvestamise/täitmise.

Organisatsiooni kvaliteedipoliitika põhiprioriteedid 2022 aastaks:

  1. kliendikesksuse tagamine;
  2. infrastruktuuri edasiarendamine;
  3. töötajate professionaalse taseme tõstmine;
  4. uute teenuste pakkumine, tegevuste laiendamine.

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 5 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad kvaliteedialased eesmärgid ning lisas nr. 6 kvaliteedialaste eesmärkide täitmiseks koostatud kvaliteedikava.

Poliitika, eesmärgid ja kava on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.

Väätsa Prügila AS on võtnud endale kohustuse täita temale rakenduvaid nõudeid ning järjepidevalt parendada integreeritud juhtimissüsteemi toimivust.

Käesolevat kvaliteedipoliitikat ning sellest tulenevaid eesmärke on tutvustatud organisatsiooni kõikidele liikmetele ning see on kõigile huvipooltele vajadusel kättesaadav.

Kulno Klein

Väätsa Prügila AS juhatuse liige

EMAS logo
ISO 9001
ISO 14001