Keskkonnapoliitika aastaks 2020

Jäätmekäitluse valdkonnas Väätsa Prügila AS tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimiseerimiseks kohustume optimeerima ressursikasutust ning vähendama ja ennetama meie tegevustest põhjustatud võimalikku keskkonnareostust. Aktsepteerime kohustumust kaitsta keskkonda sealhulgas vältida saastamist ning olla vastavuses muude Väätsa Prügila AS kontekstist tulenevate spetsiifiliste kohustumustega, sealhulgas vastavuskohustumusega.

Eelöeldu rakendub järgmiste, aastaks 2020 kehtestatud strateegiliste põhisuundade kaudu:

  • Optimeerime ressursikasutust.
  • Optimeerime jäätmekäitlust.
  • Uute keskkonnaalaste tegevuste arendamine ja koostööpartnerite otsimine.
  • Meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla etaloniks meie klientidele ja koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust.
  • Meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate asjakohasest panusest.

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 7 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad keskkonnaalased eesmärgid ning lisas nr. 8 keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks koostatud keskkonnakava.

Poliitika, eesmärgid ja kava on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.

Väätsa Prügila AS on võtnud endale kohustumuse järjepidevalt parendada integreeritud juhtimissüsteemi raames keskkonnatoimivust.

Käesolev keskkonnapoliitika on teatavaks tehtud kõikidele Väätsa Prügila AS töötajatele teadetetahvlil ja koosolekutel ning on kättesaadav huvipooltele Väätsa Prügila AS interneti kodulehel. Kõiki meie alltöövõtjaid teavitatakse meie poliitikast individuaalselt.


Prindi